Happy Birthday! 10th Anniversary~   2018-03-02
2017新春公告 新年快樂‧大興旺!   2017-01-25
作品發表-《涵煙雅舍 品牌Logo設計》   2016-11-07
作品發表-《青青佳自然生態農場 包裝設計》   2016-09-12